PARTICULIER

Wat wij doen?

Van Bommel&Vonk Advocaten is een aansprekend en modern advocatenkantoor met ruime ervaring in onder meer personen- en familierecht, jeugdrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Het kantoor heeft zelfstandig werkende advocaten die zowel in het bedrijfsleven als op de particuliere markt de nodige ervaring hebben opgedaan. Onze advocaten zijn tevens (geregistreerd) mediator.

Van Bommel&Vonk Advocaten richt zich met de dienstverlening aan de particulier voornamelijk, maar zeker niet uitsluitend, op drie belangrijke rechtsgebieden:

 

Direct een advocaat nodig?

Bent u verwikkeld in een juridisch conflict, heeft u een vraag of wilt u gewoon een advies, neem dan dan contact op!

In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een duidelijke en eerlijke inschatting van de mogelijkheden van uw zaak.

ADVOCATUUR

Personen - familierecht

Kwesties op het gebied van Personen- en familierecht, waaronder echtscheidingssituaties, zijn vaak complex.  Door emoties en verstoorde communicatie kunnen mensen zich alleen en vervreemd voelen in een conflictsituatie. Aandacht voor de relationele kant van het conflict is dan ook belangrijk. Onze advocaten (en mediators) bieden meer dan alleen de juridische kennis van een advocaat. Zij zijn opgeleid om samen met u aan de slag te gaan. Bij ons kantoor hebben wij kennis van de psychologische processen die spelen tijdens conflictsituaties. Hierdoor kunnen wij u behalve het bieden van onze   juridische kennis en het afhandelen van noodzakelijke formaliteiten ook ondersteunen bij het persoonlijke aspecten die bij een conflict komen kijken.

Voorbeelden personen-en familierecht

 • Werkzaamheden die verband houden met echtscheiding, zoals scheidingsbemiddeling, (mediation)gesprekken, juridische verzoek- en verweerschriften of het opstellen van een convenant en ouderschapsplan.
 • Juridische verzoeken en besprekingen over ouderlijk gezag en
 • Verzoek- en verweerschriften alsmede juridisch advies met betrekking tot kinder- en/of partneralimentatie, alsmede de berekeningen daarvan.
 • Overleg en/of het voeren van een juridische procedure over de boedelverdeling en het opstellen van de daarvoor benodigde berekeningen.
 • Het begeleiden van de gehele verzoekschriftprocedure met betrekking tot adoptie, alsmede een eventueel verzoek tot naamswijziging
 • Diverse werkzaamheden betreffende het erfrecht zoals het optreden als executeur, het opstellen van een boedelbeschrijving, het verzorgen van de aangifte erfbelasting. In het geval van geschillen kan gekozen worden voor (mediation) gesprekken of het voeren van een juridische procedure.
 • Het bijstaan van ouders en jeugdigen bij zaken betreffende Jeugdrecht, waaronder ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gezag gezagsbeëindigende maatregelen.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied. Daarom is het verlenen van professionele rechtsbijstand voorbehouden aan gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten. Van Bommel&Vonk Advocaten hebben ervaren arbeidsrechtspecialisten die de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht op de voet volgen.

Wij helpen u graag bij vragen over het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een geschil met betrekking tot de gemaakte afspraken, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en ontslag.

Voorbeelden arbeidsrecht

 • Het verlenen van juridische bijstand aan de werkgever of de werknemer in alle soorten ontslagaanvragen of andere ontslagkwesties. Daarbij kan worden gedacht aan het voeren van een juridische procedure, maar ook aan juridisch advies of een mediationtraject.
 • Het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst, integraal of bijvoorbeeld alleen ter zake van het relatie- of concurrentiebeding.
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomsten.

Vragen, juridische bijstand, advocaat of mediator nodig?

Neem gerust eens contact op. Wij staan voor u klaar.

FISCAAL ADVIES

Wat wij doen?

Onze dienstverlening op het gebied van fiscaal advies heeft zowel betrekking op geschillen tussen de burger en overheid maar ook op eenzijdige advisering aan de burger zonder dat sprake is van een geschil.
Het advies is gericht op maximalisatie van fiscale mogelijkheden, uiteraard binnen de grenzen die de wet en jurisprudentie bieden.

Er zijn nog meer voorbeelden van fiscale advisering.
Te denken valt aan het treffen van een betalingsregeling of het vragen van uitstel van betaling in het geval van betalingsmoeilijkheden. Maar ook het begeleiden van een belastingcontrole of een boekonderzoek. Het kan voor het eindresultaat van groot belang zijn als u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Voorbeelden fiscaal advies

 • Overleggen en eventueel procederen over de verschuldigdheid van belastingen.
 • Het voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.
 • Verzoeken tot uitstel van betaling en kwijtschelding van belasting.
 • Advisering in geval van dwanginvordering, beslag en/of aansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

Vragen, juridische bijstand, advocaat of mediator nodig?

Neem gerust eens contact op. Wij staan voor u klaar.

Advocaat of mediator?

MEER WETEN?

Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult?
Neem direct contact op met ons.

Een scheidingssituatie kan complex zijn. Door emoties en vermoeilijkte communicatie kunnen mensen zich vervreemd voelen in een conflictsituatie. Aandacht voor de relationele kant van het conflict is dan ook belangrijk.

Uiteraard is er naast de relationele ook een zakelijke kant aan een scheidingssituatie. Het opstellen van een bijvoorbeeld ouderschapsplan, de verdeling van gemeenschappelijke goederen en soms een passend alimentatieplan is bij de wet vereist. Zaken die bij uitstek bij een advocaat passen.

Echter, onze mediators bieden meer dan alleen juridische kennis van een advocaat. Onze mediators zijn opgeleid om samen met u aan de slag te gaan met relationele kant van het conflict. Bij van Bommel & Vonk advocaten hebben wij kennis van de psychologische processen die spelen tijdens conflictsituaties. Hierdoor kunnen wij u behalve het bieden van onze juridische kennis en het afhandelen van noodzakelijke formaliteiten ook ondersteuning in relationele kwesties.

 

MEDIATION

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbeslechting waarbij een onafhankelijke derde de partijen helpt het conflict dat tussen hen is ontstaan op te lossen of hanteerbaar te maken.

Het kantoor richt zich voornamelijk op de communicatie en begeleiding van het proces. Partijen hebben vaak beelden van elkaar, die niet meer met elkaar stroken. Het onderlinge vertrouwen is aangetast en zal moeten worden hersteld, zodat een goed overleg weer mogelijk is. Vaak zijn er bepaalde communicatiepatronen zichtbaar en hebben partijen zich ingegraven in hun standpunten. Allemaal factoren die de conflictsituatie voeden. Insteek is uiteindelijk het hebben van “een goed gesprek”, waarin er door partijen gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen die voor alle betrokken partijen, waaronder bijvoorbeeld kinderen, passend is.

Direct een advocaat nodig?

Bent u verwikkeld in een juridisch conflict, heeft u een vraag of wilt u gewoon een advies, neem dan dan contact op!

In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een duidelijke en eerlijke inschatting van de mogelijkheden van uw zaak.

Hoe werkt het?

Na bevestiging van de opdracht volgen er een aantal gezamenlijke gesprekken. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en bedoeld om kennis te maken en te inventariseren wat er speelt en wat de gespreksonderwerpen zullen zijn.

Bij het starten van het mediationtraject zal een overeenkomst door alle betrokken partijen worden getekend. U bepaalt samen wat er “op de agenda” komt te staan. Aan de hand van deze inventarisatie gaan we aan de slag met de inhoud. De mediation zal uiteindelijk worden afgesloten middels vastlegging en bekrachtiging van de gemaakte afspraken.

Omdat bij ons de advocaten eveneens geregistreerd mediator zijn, kunnen alle handelingen terzake de vastlegging en bekrachtiging van de gemaakte afspraken worden afgewikkeld. Voorwaarde voor Mediation is dat partijen willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing.

Mr. Eke van Bommel is geregistreerd en gecertificeerd vFAS en MFN mediator. Ze is onafhankelijk en onpartijdig. Zij bewaakt wel de belangen van alle betrokken partijen in het bijzonder uw kinderen. Een oplossing middels mediation voorkomt over het algemeen ook toekomstige (nieuwe) problemen.

Een succesvolle formule.

Voordelen:

 • informeel
 • snel
 • ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen
 • herstel van vertrouwen en overleg
 • een passende oplossing voor alle betrokkenen
 • voorkoming toekomstige problemen
 • beperking van kosten
 • Een prominente rol voor de belangen van de betrokken kinderen

Vrijwillig
Deelname is op vrijwillige basis. Een succesvol traject verlangt wel van (beide) partijen dat zij gemotiveerd zijn de mediation te laten slagen. Het is dus zeker niet vrijblijvend!

Vertrouwelijk
Tenzij anders wordt afgesproken blijft alles wat binnen het mediationtraject wordt besproken vertrouwelijk.

Veilig
Er wordt open en eerlijk met elkaar gecommuniceerd, zonder dat partijen angst hoeven te hebben dat wat er gezegd wordt later tegen hen wordt gebruikt.

ZAKELIJK

Wat wij doen?

Van Bommel&Vonk Advocaten staan ondernemers, werkgevers en (statutair) bestuurders bij. Onze advocaten adviseren en voeren desgewenst procedures over zaken die spelen binnen:

Direct een advocaat nodig?

Bent u verwikkeld in een juridisch conflict, heeft u een vraag of wilt u gewoon een advies, neem dan dan contact op!

In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een duidelijke en eerlijke inschatting van de mogelijkheden van uw zaak.

ADVOCATUUR

Ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met het ondernemingsrecht.
Daarbij kunt u denken aan de contracten die u afsluit maar bijvoorbeeld ook aan de juridische structuur van uw onderneming. Het scheppen van juridische zekerheid helpt u absoluut bij het verder uitbouwen van onderneming en het voorkomen van toekomstige conflicten

Ons kantoor staat u bij als u juridische vraagstukken heeft op het gebied van ondernemingsrecht of bij het opstellen van de overeenkomsten voor uw onderneming

Voorbeelden ondernemingsrecht

 • Opstellen van overeenkomsten voor ondernemers zoals een aandeelhoudersovereenkomst, een managementovereenkomst of een overeenkomst van vennootschap onder firma of maatschap.
 • Begeleiden van bedrijfsovernames of fusies.
 • Opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten.
 • Risicobeheersing op het gebied van beroeps– en bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Opzetten en wijzigen van juridische bedrijfsstructuren en rechtsvormen.
 • Keuze en overgang van de rechtsvorm voor uw onderneming
 • Opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied. Daarom is het verlenen van professionele rechtsbijstand voorbehouden aan gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten. Van Bommel&Vonk Advocaten hebben ervaren arbeidsrechtspecialisten die de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht op de voet volgen.

Wij helpen u als werkgever en ondernemer graag bij vragen over het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een geschil met betrekking tot de gemaakte afspraken, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en ontslagprocedures.

Voorbeelden arbeidsrecht

 • Het verlenen van juridische bijstand aan de werkgever in alle soorten ontslagaanvragen of andere ontslagkwesties. Daarbij kan worden gedacht aan het voeren van een juridische procedure, maar ook aan juridisch advies of een mediationtraject.
 • Het opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst, integraal of bijvoorbeeld alleen ter zake van het relatie- of concurrentiebeding.
 • Opstellen en beoordelen vaststellingsovereenkomsten.
 • Juridisch advies aan werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid.
 • Advies over reorganisaties.

FISCAAL ADVIES

Wat wij doen?

Onze dienstverlening op het gebied van fiscaal advies heeft zowel betrekking op geschillen tussen de ondernemer en overheid maar ook op eenzijdige advisering aan de ondernemer zonder dat sprake is van een geschil.

Fiscale advisering gaat ook over het treffen van een betalingsregeling of het vragen van uitstel van betaling in het geval van betalingsmoeilijkheden. Maar ook het begeleiden van een belastingcontrole of een boekonderzoek. Het kan voor het eindresultaat van groot belang zijn als u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Tot slot zijn er nog voorbeelden van fiscaal advies waarbij de overheid niet direct is betrokken, zoals advies over de rechtsvorm van uw onderneming of advies bij het instellen van een Due Dilligence onderzoek bij overname van een bedrijf.

Voorbeelden fiscaal advies

 • Overleggen en eventueel procederen over de verschuldigdheid van belastingen.
 • Het begeleiden van boekenonderzoeken/controles.
 • Adviseren over de fiscaal optimale rechtsvorm voor uw onderneming en het wijzigen daarvan.
 • Het voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.
 • Verzoeken tot uitstel van betaling en kwijtschelding van belasting.
 • Advisering in geval van dwanginvordering, beslag en/of aansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

Voorbeelden fiscaal advies

Het komt in de praktijk vaak voor dat bij een op zich goed advies van een fiscalist geen of te weinig rekening wordt gehouden met de civielrechtelijke kant van de zaak of, andersom, een op zich goed advies van een advocaat ongewenste fiscale gevolgen met zich meebrengt. Erik Vonk is gespecialiseerd in beide rechtsgebieden waardoor hij kan adviseren vanuit een breder perspectief. Hij combineert zijn kennis en ervaring op beide gebieden en kan voor uw onderneming een optimaal resultaat bereiken.

Vragen, juridische bijstand, advocaat of mediator nodig?

Neem gerust eens contact op. Wij staan voor u klaar.

WIE ZIJN WIJ?

Eke van Bommel

mr E. van Bommel

Als advocaat en mediator is Eke van Bommel vooral betrokken bij personen/familie- en arbeidsrechtelijke kwesties. Door voortdurende bijscholing en specialisatie is haar dienstverlening op hoog niveau en volgens de laatste wet- en regelgeving. In overleg met alle partijen zal in eerste instantie worden geprobeerd om tot een goede oplossing te komen. Dit bespaart tijd en geld. Indien nodig zal een procedure worden gestart, waarbij zowel oog is voor de feitelijke en juridische kant van de zaak maar ook zeker de persoonlijke omstandigheden. Kwaliteit en betrokkenheid staan bij haar hoog in het vaandel. U kunt dan ook rekenen op een professionele en creatieve aanpak, waarbij ook de praktische kant niet uit het oog wordt verloren. Uw resultaat staat bij haar altijd voorop.

Mr. Van Bommel is gespecialiseerd in (internationale)adoptiezaken.
Zie hiervoor www.adoptieadvocaat.nl

Erik Vonk

mr E.J. Vonk

Erik Vonk (46) heeft als belastingadviseur en later ook als advocaat jarenlang ervaring op kunnen doen bij gerenommeerde kantoren zoals PWC (als belastingadviseur) en Dommerholt Advocaten (als advocaat).

De combinatie van kennis van zowel het belastingrecht als het ondernemingsrecht maken dat Erik het geheel goed kan overzien. Het komt in de praktijk vaak voor dat bij een op zich goed advies van een fiscalist geen of te weinig rekening wordt gehouden met de civielrechtelijke kant van de zaak of, andersom, een op zich goed advies van een advocaat ongewenste fiscale gevolgen met zich meebrengt. Alleen door beide rechtsgebieden (ondernemingsrecht en fiscaal recht) te combineren kan een voor de klant optimaal resultaat worden bereikt

Erik bekijkt uw juridische mogelijkheden of geschillen in de eerste plaats met een scherpe analytische en juridische blik. Maar daarnaast heeft Erik ook veel gevoel en oog voor onderliggende belangen en verhoudingen. De dienstverlening van Erik richt zich in de eerste plaats op ondernemers. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van bedrijfsovernames, van onderhandeling tot en met overeenkomst.

Als werkgebied heeft Erik Vonk niet alleen Noord Oost Groningen en de stad Groningen, waar hij tevens woont, maar daarnaast ook de rest van Nederland. Dat laatste komt in de praktijk meestal voor als in een dossier zowel kennis van ondernemingsrecht als kennis van het belastingrecht (fiscaal recht) wenselijk is.

MAAR WAT KOST HET?

Bij Van Bommel en Vonk Advocaten staat de kwaliteit van dienstverlening voorop, maar wij hechten ook grote waarde aan betaalbare juridische ondersteuning.
In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een inschatting van de mogelijkheden van uw zaak en de te verwachten kosten. Het kennismakingsgesprek is in de regel dan ook kosteloos. U krijgt zo een duidelijk en eerlijk advies.
Daarnaast wordt er een wekelijks spreekuur gehouden waar iedereen met een juridische vraag terecht kan. Verder is het kantoor aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand, ook voor Mediation, behoort tot de mogelijkheden. Indien het inkomen en/of vermogen beneden een bepaald niveau blijft, kan een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden gedaan. Wij ondersteunen u uiteraard graag bij deze aanvraag.

Voor de voorwaarden hiervoor verwijzen wij u naar:  de website van de Raad voor Rechtsbijstand. www.rvr.org.nl ; en www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/voorwaarden

Tarieven

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zullen de werkzaamheden krachtens een uurtarief verricht worden. Het standaard uurtarief bedraagt EUR 195,00, exclusief omzetbelasting en verschotten.

Als de zaak of het advies zich daarvoor leent, is het ook is het mogelijk dat er een vaste prijs wordt afgesproken of een prijs die deels afhankelijk is van het voor u behaalde resultaat.

van Bommel & Vonk advocaten
Mediation

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en u kiest voor mediation, dan bedraagt uw eigen bijdrage minimaal € 53,00 en maximaal € 105 euro

Hoe onze kosten zijn opgebouwd

Rechtsbijstandsverzekering:
De laatste jaren nemen steeds meer rechtsbijstandverzekeraars een vrije advocaat keuze op. Dit houdt in dat u zelf uw advocaat kunt kiezen, waarbij uw verzekeraar de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan de advocaat voldoet. Er dient hiertoe zelf een aanvraag te worden ingediend bij de verzekeraar en deze zal vervolgens met de advocaat in contact treden om afspraken over de rechtsbijstand te maken. Partijen blijven de opdrachtgever en cliënt.

vergoedingen:
Voor vergoeding van kosten van mediation stelt de verzekeraar vaak de eis dat de mediator MFN gecertificeerd is. Mr. Eke van Bommel is dit.

Verschotten:
Voor de uitvoering van de opdracht bent u in voorkomende gevallen zogenaamde verschotten verschuldigd. Deze verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van u zijn voldaan (zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, deurwaarderskosten en kosten van ingeschakelde derden).

Kantoorkosten:
Van Bommel Advocatuur en Mediation hanteert een percentage van 6% aan advocaatkosten.

Aanvullende informatie

Vaste prijsafspraak:
Van Bommel & Vonk advocatuur biedt de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken voor:

 • Mediation
 • Adoptie
 • Alimentatie
(Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden)

Alimentatiecheck:
Voldoet de te betalen of de te ontvangen alimentatie nog wel aan de maatstaven? Wordt niet teveel of te weinig betaald? Alvorens een procedure te starten bestaat de mogelijkheid een herberekening te laten maken, hetzij:
 • op basis van een Lichte Advies Toevoeging (LAT)
 • op basis van een vaste prijs.
Mocht uit de herberekening een procedure voortvloeien, dan zal hetgeen voldaan is in mindering worden gebracht op de declaratie.

Second Opinion:
 • Inhoud oud/nieuw convenant
 • Terzake een ouderschapsplan
 • Welke rechten en plichten als verantwoordelijkheden gelden er voor ouders
 • Check van onafhankelijke derde van een reeds opgesteld concept
 

CONTACT

van Bommel & Vonk advocaten
 • Adres:
  Kniestraat 10,

  9901 AD Appingedam
  Postbus 5
  9900 AA Appingedam
 •   +31 (0)59 6670 505
 •   +31  (0)59 6681 020
 •   info@vanbommelvonk.nl
 •   NL17 ABNA 0492 1604 06
  T.A.V. Stichting Beheer Derdengelden van Bommel Advocatuur
 • Openingstijden:
  maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00uur.

Top